/Tentang MTDH Jogja

Tentang MTDH Jogja

 

Majlis Ta’lim Darul Hasyimi didirikan oleh Habib Muhammad Luthfy bin Ali bin Hasyim bin Yahya, Habib Muhammad Baha’uddin Ba’alawi bin Luthfy bin Ali bin Hasyim bin Yahya, dan Habib Salim bin Sholahuddin Jindan, di Pekalongan pada tanggal 4 Januari 2016 M atau bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 H untuk waktu yang tidak terbatas. Majlis Ta’lim Darul Hasyimi berkedudukan di Pekalongan yang merupakan tempat kedudukan Dewan Pendiri dan Dewan Pembina. Kantor Pusat Majlis Ta’lim Darul Hasyimi berada di Jakarta.

Majlis Ta’lim Darul Hasyimi sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Majlis Ta’lim Darul Hasyimi memiliki hak-hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset-aset lainnya.

Majlis Ta’lim Darul Hasyimi berdasarkan tiga pilar iman, islam dan ihsan dengan berpedoman kepada Al-Qur’an, As-Sunnah, al-Ijma’, dan Al-Qiyas. Majlis Ta’lim Darul Hasyimi beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal jamaah dengan bersandarkan pada ajaran dan guru yang mempunyai sanad mutashil. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Majlis Ta’lim Darul Hasyimi berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Visi

Visi Majlis Ta’lim Darul Hasyimi adalah terwujudnya Insan yang beriman, bertakwa, shalih/shalihah, berilmu, beradab dan berakhlak mulia, bertanggung jawab, cinta tanah air dan selalu teguh dalam menjaga dan mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi

Misi Majlis Ta’lim Darul Hasyimi adalah :

  1. Menciptakan lingkungan belajar yang berwawasan pada iman dan takwa, ilmu dan amal, serta dzikir dan fikir.
  2. Menumbuhkan sikap kerpibadian yang shalih dan shalihah, beradab dan berakhlak mulia, ikhlas, dan bersungguh-sungguh di dalam berjuang, berkhidmah untuk agama, bangsa dan negara serta masyarakat luas.
  3. Menumbuhkan sikap taat dan bertanggung jawab terhadap hukum-hukum agama dan nilai–nilai luhur yang berlaku di masyarakat.
  4. Menyiapkan insan untuk menjadi pribadi yang mandiri, berani mengembangkan potensi diri dan bertanggung jawab kuat dalam memiliki handarbeni Republik ini, serta kasih sayang di antara satu sama lain dan saling asah – asih – asuh serta memperkokoh tali persaudaraan.
  5. Menumbuhkan semangat dan sikap juang yang tinggi, nasionalisme cinta tanah air, dan selalu teguh dan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  6. Terwujudnya Majlis Ta’lim Darul Hasyimi yang mandiri dan produktif melalui peningkatan peran perekonomian, perdagangan dan pengelolaan usaha.

Adapun Majlis Ta’lim Darul Hasyimi Yogyakarta, sebagai Pengurus Cabang, di dirikan pada 20 Oktober 2016. Sekretariat berkedudukan di Perumahan The Jalimbar Residence H-5, Jl. Imogiri Barat, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Untuk saat ini Majlis Ta’lim Darul Hasyimi Yogyakarta dipimpin oleh Bapak Eko Sulistyo Cahyono.

To this end, the university founded the ghostwriter-hilfe.com alumni club in 2001.